Privacy Policy

1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan hiervoor ontheffing verlenen.

 

2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

3 Tenzij sprake is van enige wettelijke bepaling, wettelijk voorschrift dan wel andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking van gegevens, of indien daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijk gedane uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

 

4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen overeen om hun wederzijdse verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan door hen in te schakelen derden.

 

5 Persoonsinformatie die door Opdrachtnemer wordt verkregen, zoals persoonlijke adresgegevens, e-mail, telefoonnummers en bankgegevens, worden niet door Webnb aan derden verstrekt zonder toestemming van de Opdrachtgever, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Opdracht. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens worden conform de Nederlandse privacy wetgeving behandeld.