Algemene voorwaarden

Identiteit:  Webnb is een eenmanszaak gevestigd te Maastricht.

KvK: 67621899                                      

                 

 

 Artikel 1. Definities 1.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke de rechtsverhouding bepalen tussen Webnb en verhuurder.

 

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Webnb en verhuurder ten aanzien van woonruimte.

 

3. Opdrachtgever: de verhuurder, (rechts)persoon, die aan Webnb een opdracht verstrekt tot de bemiddeling te zake de totstandkoming van een huurovereenkomst ten aanzien van woonruimte.

 

Artikel 2. Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle werkzaamheden van Webnb voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Webnb, voor de uitvoering waarvan door Webnb derden dienen te worden betrokken.

 

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Webnb en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 7. Indien Webnb niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Webnb in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Webnb zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2. Webnb kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Webnb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webnb anders aangeeft.

 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webnb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

 1. De overeenkomst tussen Webnb en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Webnb derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Webnb dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

3. Webnb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

4. Webnb heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierover behoeft Opdrachtgever niet geïnformeerd te worden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 5. Indien door Webnb of door Webnb ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Indien Opdrachtgever dit niet doet is Webnb gemachtigd zélf de benodigde faciliteiten te regelen tegen een meerprijs.

 

 6. Webnb is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Webnb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webnb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webnb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webnb zijn verstrekt, heeft Webnb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Webnb ter beschikking heeft gesteld. Webnb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webnb is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Webnb zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Webnb gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Webnb bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Webnb op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Webnb een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Webnb gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Webnb daardoor direct of indirect ontstaan.

 

13.Indien van toepassing dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verzorgen de benodigde vergunningen en toestemmingen (bijvoorbeeld indien er sprake is van een Vereniging van Eigenaren of een hypotheekverstrekker). Webnb heeft met betrekking hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er zonder tegenbericht vanuit dat Opdrachtgever alle benodigde vergunningen en toestemmingen heeft verzorgd.

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Webnb met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Webnb ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Webnb gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die Webnb reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde arbeidstijd, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

 

2. Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van Webnb annuleert, terwijl Webnb al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten, de gewerkte uren en de gereserveerde arbeidstijd te vergoeden, plus de voor Webnb hierdoor ontstane schade. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst en reeds ter voorbereiding gemaakte kosten.

 

3. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Webnb te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

 

4. Webnb is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Webnb, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van Webnb, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

 

5. In het geval een Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Webnb niet of niet tijdig na komt, heeft Webnb het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Webnb met betrekking tot o.a. schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Webnb feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid Webnb gevergd kan worden.

 

6. Indien de Opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet; overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan; heeft Webnb door het enkele plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomsten ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Vorderingen van Webnb op de Opdrachtgever worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Webnb. Bij annulering of ontbinding door een der Partijen, kan Webnb nimmer gehouden zijn tot het retourneren van reeds betaalde gelden. Webnb is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Webnb ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Webnb kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

7. Voorts is Webnb bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Webnb kan worden gevergd.

 

 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webnb op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webnb de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

9. Indien Webnb tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

10. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Webnb gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 11. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Webnb gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

12. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webnb, zal Webnb in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webnb extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Webnb anders aangeeft.

 

Artikel 6. Overmacht

 

1. Webnb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Webnb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Webnb niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Webnb of van derden daaronder begrepen. Webnb heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Webnb zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Webnb kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

4. Voor zoveel Webnb ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webnb gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Webnb aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Webnb aangegeven. Webnb is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

3. Webnb heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webnb kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Webnb kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Webnb verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Webnb echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8. Klachten

 

 Een klacht met betrekking tot de door Webnb verrichte werkzaamheden dient de Opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van uitvoering schriftelijk en gedetailleerd aan Webnb mede te delen. Ingeval van een gegronde klacht zal Webnb de werkzaamheden alsnog/opnieuw verrichten zoals overeengekomen of wordt er een voor Opdrachtgever andere aanvaardbare oplossing gezocht. Indien het alsnog of opnieuw verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, is Webnb enkel aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 9.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

1. Indien Webnb aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

2. Webnb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Webnb is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

 3. Indien Webnb aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Webnb beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

4. Webnb is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webnb aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Webnb toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Webnb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

6. Webnb kan potentiële huurders (online) screenen om mogelijke antecedenten op te sporen maar kan niet op basis van een dergelijk screening aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect veroorzaakt door huurders. Verhuur door opdrachtgever aan derden is voor eigen risico.

 

7. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan Webnb niet aansprakelijk zijn voor zaken en/of diensten die door derden zijn geleverd.

 

 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webnb.

 

Artikel 10. Benaderen derden

 

1. Webnb heeft het recht om huurders van accommodatie van Opdrachtgever te benaderen voor het leveren van diensten, bijvoorbeeld services in de toeristenbranche.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 

1. De Opdrachtgever vrijwaart Webnb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Webnb toerekenbaar is. Indien Webnb uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Webnb zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Webnb, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webnb en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

Webnb behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Webnb heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 Geschillen

 

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.

 

 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Webnb en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.